Geen ziekengeld tijdens ziekte?

Author: mr. Molly Steward

WILLEMSTAD - De directeur van de Sociale Verzekeringsbank Curaçao (de SVB), de heer Ph. Martis heeft in de media het standpunt bekend gemaakt dat de SVB, gelet op de door de overheid opgelegde “lockdown” maatregel en vanaf 30 maart 2020 geen ziekengeld meer uitkeert aan zieke werknemers.

 

De heer Martis heeft ook de daad bij zijn woord gevoegd.

 

In een door de SVB na 30 maart 2020 afgegeven arbeidsgeschiktheidsverklaring wordt in de brief de volgende opmerking geplaatst:

 

“Conform de beschikking maatregelen openbare orde COVID-19 II(P.B.2020 no.25) betreft uw functie geen vitale functie. Derhalve bent u reeds uit dien hoofde niet in staat uw reguliere arbeid te verrichten. De SVB zal ingaande 30 maart 2020 geen arbeidsongeschiktheidsverklaring voor dergelijke functies afgeven en er bestaat geen recht op loonderving”

 

Wat heeft het standpunt van de heer Martis tot gevolg?

 

Voor de werknemer:

tijdens ziekte geen tegemoetkoming in de geneeskundige behandeling en verpleging en geen ziekengeld waarop de zieke werknemer wel recht heeft.

 

Voor de werkgever:

geen restitutie door de SVB van het door de werkgever voorgeschoten ziekengeld.

 

Wat hier feitelijk gebeurt is dat een verzekeraar zich eenzijdig aan zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst (dekking van het ziekterisico) onttrekt, terwijl hij al jarenlang de verzekeringspremies (het werkgevers en het werknemersdeel) ontvangt en blijft ontvangen.

 

De Landsverordening Ziekteverzekering is, zoals de naam al zegt, een bij wet opgelegde verzekering voor het afdekken van het risico van ziekte bij werknemers.

 

De SVB is bij wet belast met de uitvoering van deze verzekering.

 

Van zowel de werkgever als de werknemer worden voor deze verzekering, door de SVB, premies geïnd.

 

Het door de heer Martis ingenomen standpunt is derhalve onjuist en in strijd met de wet.

 

Wat kan een werknemer en werkgever hiertegen doen?

 

Na ontvangst van de kennisgeving van de SVB dat u (de werknemer) niet in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsverklaring en daardoor dus geen aanspraak kan maken op ziekengeld en medische voorzieningen, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van deze SVB beslissing bezwaar of beroep instellen tegen die beslissing.

 

Voor de werkgever geldt dat na ontvangst van de beslissing dat er geen restitutie van het ziekengeld zal volgen dat de werkgever binnen 6 weken na ontvangst van die SVB beslissing bezwaar of beroep tegen die beslissing kan instellen.

 

Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met mr. Brian Zending of mr. Molly Steward van ons kantoor.

nl_NL
Scroll naar top