Bezwaar/beroep tegen de afwijzing van een sollicitatie

Auteur: mr. Percylia Tweeboom 

 

WILLEMSTAD – Er komen dagelijks sollicitaties binnen bij een bestuursorgaan en dagelijks worden door een bestuursorgaan afwijzende brieven verstuurd naar hoopvolle kandidaten. Sommige kandidaten zijn het niet eens met de afwijzing. Er wordt dan de vraag gesteld of tegen een afwijzing van een sollicitatie, een bezwaar- of beroepsprocedure aanhangig kan worden gemaakt. Het antwoord daarop is afhankelijk van de vraag of de sollicitant al ambtenaar is of  dat het een externe sollicitant betreft.

 

De ambtenaren die binnen het ambtelijk apparaat, intern, solliciteren naar een functie kunnen tegen een afwijzing in bezwaar- of beroep komen. De rechtspositie van de ambtenaren worden bij landsverordening vastgelegd. De afwijzing op een interne sollicitatie van een ambtenaar wordt beschouwd als een besluit waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Uit jurisprudentie blijkt dat het bestuursorgaan een beoordelingsvrijheid heeft, met als gevolg dat de rechterlijke toetsing van die beoordeling terughoudend is.

 

In dit artikel wordt stilgestaan bij het geval waarin een externe sollicitant (geen ambtenaar) wordt afgewezen.

 

Op Curaçao worden de rechtsmiddelen voor niet ambtenaren tegen het bestuursorgaan beheerst door de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (hierna: Lar). Bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen een beschikking (een schriftelijk besluit) van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling die niet van algemene strekking is.  

 

Uit het vorengaande kan snel de vergissing worden gemaakt dat hieruit volgt dat tegen de afwijzende brief van het bestuursorgaan bezwaar of beroep mogelijk is.

 

De Lar heeft echter een uitzonderingsbepaling waarmee bezwaar of beroep in bepaalde gevallen worden uitgesloten. Zo bepaald de Lar dat geen beroep open staat tegen een beschikking houdende de beoordeling van het kennen of kunnen van iemand die te dier zake is geëxamineerd of op andere wijze is getoetst.

 

In vrij algemene termen wordt aldus bepaald dat het resultaat van het beoordelen van het kennen en kunnen, waaronder een sollicitatieprocedure wordt verstaan, in beginsel niet vatbaar is voor bezwaar of beroep.

 

Het voorgaande is door het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba op 11 maart 2019 in een vonnis bevestigd (ECLI:NL:OGEAA:2019:156). Het gerecht overweegt als volgt.

“…

 

Ingevolge artikel 2, lid 2 onder sub f van de Lar worden van het begrip beschikking uitgezonderd, besluiten, houdende een beoordeling van het kennen of kunnen van iemand die te dier zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst.

(…)

 

In dit geval richt het bezwaar van appellante zich tegen de door haar doorlopen sollicitatieprocedure, inclusief een assessment. Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Het assessment op zich noch het resultaat ervan is een beschikking in de zin van de Lar. Hetzelfde geldt voor de hele sollicitatieprocedure.

(…)

 

Hieruit volgt dat het bezwaar van appellante niet is gericht tegen een beschikking in de zin van de Lar, en daarom niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

….”

 

Indien u geen ambtenaar bent en u ontvangt van het bestuursorgaan een afwijzing op uw sollicitatie, dan geldt er in beginsel dat een dergelijke afwijzing geen beschikking betreft waartegen bezwaar of beroep open staat.

 

De informatie die in dit artikel is opgenomen is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. U dient niet op te treden naar aanleiding van deze informatie zonder onze advocaten te raadplegen.

en_US
Scroll to Top