en-GBnl-NL

Algemene voorwaarden van de openbare rechtspersoon Soliana Bonapart & Aardenburg

 1. Soliana Bonapart & Aardenburg ("SB&A") is een maatschap naar het recht van Curaçao, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur en waarvan de vennoten rechtspersonen zijn. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek aan de cliënt toegezonden. De maatschap is gevestigd op Curaçao.
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door SB&A. De opdrachten eindigen niet door de dood van een medewerker, de beëindiging van diens dienstverband of door het uittreden van een van de vennoten, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan SB&A geeft. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nieuwe, aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten van de cliënt. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) die door SB&A worden onderhouden. Onverminderd het in de wet bepaalde kunnen zowel de cliënt als SB&A de opdracht door opzegging doen eindigen, indien zulks geschiedt met inachtneming van een redelijke termijn.
 3. SB&A kan te allen tijde, alvorens zij een opdracht aanvaardt en tijdens de uitvoering van een opdracht, een voorschotbetaling in verband met de door haar te verrichten werkzaamheden verlangen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 4. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium vermeerderd met administratiekosten per declaratie, de door de overheden geheven belastingen en rechten, alsmede eventuele verschotten verschuldigd aan SB&A. Het honorarium wordt in beginsel berekend op grond van een uurtarief. De hoogte van het honorarium, de daarop geheven belastingen, de administratiekosten en de verschotten zullen aan de cliënt worden bekend gemaakt door middel van een declaratie. SB&A streeft er naar maandelijks declaraties aan de cliënt te versturen.
 5. De betaling van de declaratie dient zonder enige aftrek, korting of verrekening door de cliënt plaats te vinden binnen vijftien (15) kalenderdagen na de verzenddatum van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is. In dit geval zal de cliënt een rente ad 1,5% per maand verschuldigd zijn. Voorts is de cliënt incassokosten verschuldigd ad 15% met een minimum van ANG 500,00. Indien SB&A, dan wel haar Stichting Derdengelden Maatschap Soliana Bonapart & Aardenburg, gelden onder zich houdt voor de cliënt is zij bevoegd deze gelden te verrekenen met haar declaraties.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Anderen dan de cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en zij kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door SB&A uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Het is de cliënt niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van SB&A, onder welke titel ook aan derden over te dragen.
 7. Indien noodzakelijk zal SB&A, in overleg met de cliënt, namens en voor rekening van de cliënt deskundige derden inschakelen. Iedere aansprakelijkheid van SB&A voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. SB&A zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot cliënt gebruikelijk of redelijk is, met de cliënt overleggen. SB&A is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. SB&A zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de cliënt nimmer rechtsreeks worden aangesproken. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 8. SB&A zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
  i) De cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van SB&A bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen SB&A voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
  ii) De cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mail, het internet en fax.
 9. Iedere aansprakelijkheid van SB&A is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 10. Wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden zullen voor de cliënt bindend zijn dertig (30) dagen nadat SB&A de cliënt daarvan in kennis heeft gesteld.
 11. Op de rechtsverhouding tussen SB&A en de cliënt is het recht van Curaçao van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen worden beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, onverlet de mogelijkheid om tegen die beslissing hoger beroep en cassatie in te stellen.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.


​Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 3 April 2013 bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.